Dodaj ofertę za darmo

Regulamin Portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Towar / oferta
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty, zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Oponeo.pl i może korzystać z platformy zarówno jako nabywca jak i sprzedawca.
Sprzedający
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach portalu, niezależnie od rodzaju oferty.
Kupujący
Użytkownik chcący dokonać określonego zakupu rzeczy lub usługi w ramach portalu, niezależnie od rodzaju oferty.
Konto
Prowadzone dla Użytkownika portalu pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu.
Rejestracja
Procedura zakładania Konta.
Regulamin
Niniejszy Regulamin OPONEO.PL S.A.

2. Warunki korzystania

 • 2.1.

  Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 • 2.2.

  Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować na portalu (login) oraz hasła (Konta Prywatne). Osoby fizyczne korzystające z portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą.

 • 2.3.

  Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu na portalu, może dokonać osoba, która jest upoważniona do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować na portalu (login) oraz hasła. Użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć przy rejestracji, zgodnie z prawdą rodzaj podmiotu rejestrowanego tj. „Osoba Prywatna” lub „ Firma”. Rejestracja nowego użytkownika jest bezpłatna, pozwala ona na dodawanie ofert produktowych oraz korzystanie z wewnętrznego komunikatora. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie wybrać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu.

 • 2.4.

  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Oponeo.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Oponeo.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

 • 2.5.

  Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność łamiącą regulamin w ramach Oponeo.pl oraz w przypadkach uzasadnionych prawnie.

 • 2.6.

  OPONEO.PL S.A. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.

 • 2.7.

  W wyniku prawidłowej Rejestracji na portalu tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na portalu nazwy i hasła (logowanie).

 • 2.8.

  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie portalu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług portalu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 • 2.9.

  Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

  Niedopuszczalne jest w szczególności:
  wykorzystywania Konta do wygłaszania pomówień,
  składanie fałszywych lub nielegalnych ofert,
  ukrywanie się pod innym kontem, ukrywając wszelkie nielegalne działania w ramach portalu,
  używanie Kont do nieuczciwego postępowania.
 • 2.10.

  W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika operator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług portalu.

 • 2.11.

  Rejestracja na portalu wymaga wprowadzenia pełnych danych teleadresowych ( ulica, telefon, fax, WWW, osoba kontaktowa). Wszystkie w/w dane zostaną udostępnione użytkownikom platformy, dopiero po wykupieniu Konta PRO, przez osobę zakładającą konto.
  Użytkownikowi, który wykupi Konto PRO zostaną udostępnione dane teleadresowe wszystkich użytkowników platformy. Użytkownik ten ma prawo do komunikowania się z resztą użytkowników zarówno poprzez ujawnione dane teleadresowe jak i za pomocą wiadomości wewnętrznych.
  Użytkownik, który nie wykupi Konta PRO, ma prawo do komunikowania się z resztą użytkowników za pomocą wiadomości wewnętrznych oraz Użytkownikami, których dane teleadresowe są odkryte (w tym wypadku użytkownikami, którzy wykupili Konto PRO).

 • 2.12.

  Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 • 2.13.

  Użytkownik korzystający z portalu, akceptuje tym samym regulamin portalu.

3. Komentarze i opinie użytkowników

 • 3.1.

  OPONEO.PL S.A. udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.

 • 3.2.

  Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

 • 3.3.

  Użytkownik OPONEO.PL S.A. publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. OPONEO.PL S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

 • 3.4.

  Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.

 • 3.5.

  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 3. regulaminu.

 • 3.6.

  Użytkownik OPONEO.PL S.A. zamieszczający komentarze i opinie o których mowa w pkt. 3.5., może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. OPONEO.PL S.A. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie OPONEO.PL S.A. może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 • 3.7.

  Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

 • 3.8.

  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

 • 3.9.

  Pod terminem wypowiedzi i komentarze użytkowników rozumiemy wszystkie formy aktywności użytkownika, dodawanie opinii na forum, komentowanie artykułów, zarówno jako zarejestrowany użytkownik jak i z konta gościa.

II. OFERTY I USŁUGI

4. Dodawanie ofert biznesowych

 • 4.1.

  Dodawanie ofert jest bezpłatne i możliwe za pomocą linku Dodaj ofertę. Wszystkie nowo dodane oferty będą przesyłane do moderacji, a następnie prezentowane w wybranych przez użytkownika kategoriach.

 • 4.2.

  Oferty w której treści lub grafice podano dane kontaktowe (e-mail, telefon, strona www, adres, komunikatory internetowe – Gadu-gadu, Skype, Yahoo, QQ, AOL AIM, ICQ) zostaną odesłane do użytkownika z prośbą o ich usunięcie. Oferty zgłoszone do niewłaściwej kategorii lub niewłaściwie wprowadzone zostaną odesłane do użytkownika z prośbą o ich korektę, natomiast oferty zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte.

 • 4.3.

  OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, za oferowane przez nich towary i usługi oraz nie pośredniczy w bezpośredniej sprzedaży. Ze szczególną uwagą określone prawa w punkcie 5. Regulaminu.

 • 4.4

  Towary lub usługi, które mają być objęte usługami OPONEO.PL S.A., muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
  Towar należy umieścić w kategorii, do której najlepiej pasuje. Umieszczanie ofert w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone.

 • 4.5

  Zdjęcia nie mogą zawierać danych kontaktowych, adresów stron WWW, treści uważanych za obelżywe ani żadnych elementów łamiących regulamin.

5. Towary zakazane

 • 5.1.

  Umieszczane oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 • 5.2.

  Niezależnie od postanowień art. 3.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • 5.3.

  Przedmioty, o których mowa w art. 3.1. i 3.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 • 5.4.

  Wystawianie w ofercie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Usługi związane z korzystaniem z konta

 • 6.1

  Powiadomienia o wiadomościach od innych kontrahentów mogą zawierać: zapytania dotyczące działalności firmy, ogłoszeń biznesowych oraz publikowanych informacji. Wiadomości nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

 • 6.2

  Ilość dodawanych ofert biznesowych jest nieograniczona. Ogłoszenia, które zostaną odrzucone przez moderatora, musza zostać poprawione przez użytkownika do 24h od momentu pojawienia się ich w panelu klienta w: „Ogłoszenia do poprawienia” Dotyczy punkt 4.2.

 • 6.3.

  Każdy Użytkownik ma prawo do przypomnienia w razie potrzeby hasła dostępu do profilu użytkownika poprzez wpisanie adresu emaliowego, który został wykorzystany w czasie rejestracji. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytkownika, również drogą telefoniczną.

 • 6.4.

  Dodawanie opinii dla Użytkownika. Opinie nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego, zostaną usunięte.

 • 6.5.

  Dodawanie komentarzy do Business Bloga. Komentarze nie mogą zawierać danych kontaktowych oraz treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte. Dotyczy punktu 2.11.

 • 6.6.

  Subskrypcja. Dzięki usłudze subskrypcji Użytkownik może otrzymywać informacje o nowych ofertach pojawiających się w wybranych kategoriach portalu. Subskrypcja jest bezpłatna. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrybowanych kategorii. Wiadomości subskrypcji dotyczą nowości działów: giełda ogłoszeń, oferty, katalog firm, business blog z wybranych kategorii.

 • 6.7.

  Zapytania. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby zapytania z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

III. ROLE

7. Postanowienia ogólne

 • 7.1.

  OPONEO.PL S.A. sprawuje funkcję pośrednika i nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku transakcji z użytkownikiem portalu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. OPONEO.PL S.A. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

 • 7.2.

  OPONEO.PL S.A. nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ofert, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Użytkownika.

 • 7.3.

  OPONEO.PL S.A. może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię OPONEO.PL S.A. Usunięte oferty nie mogą zostać przywrócone.

 • 7.4.

  OPONEO.PL S.A. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię OPONEO.PL S.A. w inny sposób szkodzą OPONEO.PL S.A. bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem OPONEO.PL S.A.

 • 7.5.

  Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się na portalu bez uprzedniej zgody OPONEO.PL S.A.
  OPONEO.PL S.A. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 • 7.6.

  Usunięcie użytkownika. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności spamming, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu.

 • 7.7.

  Zmiany Regulaminu. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług portalu. Dotyczy punkt 8.

 • 7.8.

  Spory. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPONEO.PL S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

IV. REKLAMA

8. Zamieszczanie treści reklamowych

 • 8.1

  OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr OPONEO.PL S.A. czy osoby trzeciej korzystającej z usług OPONEO.PL S.A. lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, której dobra zostały naruszone w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

 • 8.2

  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich.

 • 8.3

  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w na stronach portalu również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem portalu lub narusza lub naruszyć może warunki Polityki poufności obowiązującej w OPONEO.PL S.A.

 • 8.4

  Przesłanie materiałów przez klienta do OPONEO.PL S.A. w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez OPONEO.PL S.A. jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.

 • 8.5

  Wszystkie projekty wykonane przez dział graficzny OPONEO.PL S.A. objęte są prawem autorskim ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie jako kradzież własności intelektualnej i jako taka ścigana przez prawo. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 - USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (ang. cookies)

 • Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i plików cookies (ciasteczka) zostały zawarte w „Polityce prywatności” W tym miejscu wymagane jest przekierowanie do „Polityki prywatności”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9. Zmiany regulaminu

 • 9.1.

  OPONEO.PL S.A. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OPONEO.PL S.A., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Oferty umieszczone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 • 9.2.

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu na portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z OPONEO.PL S.A. ze skutkiem określonym w art. 10.1.

10. Rozwiązanie umowy

 • 10.1.

  Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z OPONEO.PL S.A. (dotyczącą określonego Konta) drogą elektroniczną lub listowną, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

 • 10.2.

  Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez OPONEO.PL S.A. za wypowiedzeniem w formie elektronicznej (na podany przy rejestracji adres) lub telefonicznie przez przedstawiciela OPONEO.PL S.A.

 • 10.3.

  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji OPONEO.PL S.A. Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na platformie bez uprzedniej zgody OPONEO.PL S.A.

11. Polityka ochrony prywatności

 • 11.1

  Informacje wstępne

  Platforma budowa.com.pl należy do Oponeo.PL S.A. z siedzibą przy ul. Podleśnej 17, 85-145 Bydgoszcz, Polska; tel. 52 341 88 00, która jako Administrator danych szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych zapisy niniejszej Polityki określają jakie dane na temat Użytkowników są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Oponeo.PL S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

 • 11.2

  Dane osobowe

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika w ramach serwisu budowa.com.pl jest niezbędne przy rejestracji konta umożliwiającego dodawanie ogłoszeń sprzedaży i zakupu, w celu zapewnienia kontaktu z Oferentem. Dane osobowe Użytkowników mogą być również zbierane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane Oponeo.pl niezależnie od formy (np. na email), przesyłania informacji marketingowych, w tym wysyłkę newslettera, w celu uczestnictwa w konkursie oraz w celu pozyskania opinii o produktach w formie udostępnionych przez nas ankiet.

  W przypadku ofertowania w serwisie budowa.com.pl podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia oferty bądź realizacji transakcji sprzedaży bądź zakupu, dokonania rozliczeń prowizyjnych, wypełnienia obowiązków podatkowych oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

  W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez OPONEO.PL S.A. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne, zaś każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym, dane Użytkownika będą przetwarzane przez Oponeo.pl do czasu odwołania zgody przez Użytkownika bądź ustania celu przetwarzania, z uwzględnieniem czasu zapewniającego dochodzenie bądź obronę roszczeń. W przypadku konkursów, okres przetwarzania danych zostaje ograniczony do czasu trwania akcji oraz jej rozliczenia, a także wypełnienia wymogów podatkowych (nie wyłącza to prawa do odwołania zgody, a tym samym rezygnacji z udziału w konkursie, w dowolnym momencie). Odbiorcami danych osobowych w przypadku wyrażonych zgód mogą być: podmioty obsługujące stronę budowa.com.pl, podmioty, którym zlecono organizację konkursu, firmy wysyłkowe oraz dostawcy usług marketingowych.

  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z OPONEO.PL S.A. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można sprostować dane poprzez formularz do edycji profilu użytkownika. Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 11.3

  Jawne dane osobowe

  Dane osobowe, podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów oraz dodawania ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony internetowe, które zawierają te dane.

 • 11.4.

  Usunięcie konta użytkownika

  Każdy z Użytkowników, który założył konto, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, również e-mail zostanie usunięty z bazy danych Oponeo.pl.

  Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

 • 11.5.

  Komentarze Klientów

  Komentarze umieszczane przez Użytkowników stają się własnością firmy Oponeo.PL S.A. i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji portalu lub produktów w nim się znajdujących. Komentarze te nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyrazi na to zgodę lub wpisał te dane samodzielnie. Oponeo.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe umieszczone przez Klientów w komentarzach. Zobowiązujemy się również nie zmieniać komentarzy, nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu, niż było to intencją Autora. Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy Oponeo.PL S.A.

 • 11.6.

  Bezpieczeństwo danych

  Portal internetowy budowa.com.pl zbudowany jest w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

 • 11.7.

  Jakie dane o Tobie zbieramy?

  Chcąc skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o adres e-mail jaki będzie używany przez Klienta na naszej witrynie, hasło, imię, nazwisko, adres, kraj, województwo.

  W celu wystawienia oferty sprzedaży konieczne jest przekazanie danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Oferentem. Subskrypcja newslettera wymaga natomiast przekazania nam Twojego adresu e-mail. Wystawienie komentarza nie wymaga przekazania danych osobowych. Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

 • 11.8.

  Dane zbierane automatycznie

  Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP użytkowanego komputera.

 • 11.9.

  W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?

  Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania („odbiorcy danych”). Dane zbierane w ramach witryny ogłoszeniowej będą wykorzystane wyłącznie w celu udostępniania ofert biznesowych.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu realizacji jego subskrypcji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 • 11.10.

  W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?

  W zależności od udostępnionych nam danych (e-mail, nr telefonu) oraz celu kontaktu Użytkownik może otrzymać od nas wiadomość SMS, e-mail bądź np. z laureatem konkursu będziemy kontaktować się telefonicznie.

  Jeżeli Klient zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać subskrypcję Newslettera zgodnie ze zleceniem. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą internetu.

 • 11.11.

  Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

  Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.
  Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
  - sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
  - stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
  Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
  Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

 • 11.12.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Administrator dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany w ramach analizy lokalizacji, danych demograficznych, zainteresowań pod względem aktywności na swojej witrynie w celu marketingowym, poprzez lepsze dopasowanie wyświetlanych informacji do danej osoby. Profilowanie to nie będzie wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

 • 11.13.

  Zasady bezpieczeństwa

  Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług budowa.com.pl, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.
  Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

 • 11.14.

  Postanowienia końcowe

  Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, obowiązków prawnych, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych i Użytkowników, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej, e-maila iod@oponeo.pl lub listownie na adres OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.

12. Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.